آ ث آ - ACETAMINOPHEN / CAFFEINE/ASA

موارد مصرف دارو

ضد درد و ضد تب

نام های تجاری دارو

آ .ث .آ ، آکسار ، اکسدرال