آتنونول - ATENOLOL

موارد مصرف دارو

آنژین صدری فشار خون بالا

نام های تجاری دارو

آتنولول، آتنولول- تدافارم، آتنولول- جالینوس، آتنولول -جالینوس، آتنولول- سبحان، آتنولول -شفا، آتنولول-شفا، آتنوکیم، اکتولول