آتوموکستین - ATOMOXETINE HYDROCHLORIDE

موارد مصرف دارو

اختلال بیش فعالی کمبود توجه (ADHD)

نام های تجاری دارو

آتوبایوکس، آتوموکستین، آتوموکستین -حکیم، آتوموکستین-حکیم، آمیکستین، استراترا، استراتوم، استراتین، استراموکس، استراکسین