آپراکلونیدین - APRACLONIDINE

موارد مصرف دارو

فشار بالای داخل چشم

نام های تجاری دارو

آپراکلونیدین قطره چشمی، ایوپدین، قطره چشمی آیوپیدین، قطره چشمی لوپیدین