آتورواستاتین - ATORVASTATIN

موارد مصرف دارو

هیپرکلسترولمی تری گلیسیرید بالا

نام های تجاری دارو

آتورواستاتین، آتورواستاتین آریا، آتورکسین، آتوسترول، آتوواست، آتوکیم، بایوتور، تیداتور، ليپوتين، لیپتور، لیپوفیکس، لیپوکم، لیپیتور، لیپیکات