آداپالن - ADAPALENE

موارد مصرف دارو

آکنه متوسط ​​تا شدید

نام های تجاری دارو

آداپالن، آداپالن-بهوزان، آدالن ، آکنوپال