آباکاویر - ABACAVIR

موارد مصرف دارو

ایدز

نام های تجاری دارو

آباکاویر، اباکاویر