پروترومبین کمپلکس فعال شده - ACTIVATED PROTHROMBIN COMPLEX (CONCENTRATED)

موارد مصرف دارو

بازگرداندن اثرات داروهای رقیق کننده خون مانند وارفارین

نام های تجاری دارو

بریپلکس پی/ان، فایبا