آپروتینین - APROTININ

موارد مصرف دارو

استفاده پیشگیرانه برای کم کردن خونریزی و نیز استفاده از انتقال خون حین اعمال جراحی بخصوص در بای پس قلب

نام های تجاری دارو

آپروتک ، اپرروتک، گوردکس