آمینو اسید/لیپید/گلوکز - AMINOACID/LIPID/GLUCOSE

موارد مصرف دارو

تغذیه وریدی در سوءتغذیه، جراحی های سخت و طولانی، سرطان ها و ...

نام های تجاری دارو

نوتریفلکس لیپید اسپشیال، نوتریفلکس لیپید اسپشیال کیسه پلاستیکی، نوتریفلکس لیپید پری، نوتریفلکس لیپید پری کیسه پلاستیکی، نوتریفلکس لیپید پلاس، نوتریفلکس لیپید پلاس کیسه پلاستیکی