آتراکوریوم - ATRACURIUM

موارد مصرف دارو

آرامش ماهیچه اسکلتی در طی عمل جراحی بیهوشی عمومی برای تسهیل لوله گذاری تراشه و استفاده از ونتیلاتور

نام های تجاری دارو

آتراکورال، آتراکورین، آتراکوریوم، امپول تراکوریوم