آ.اس.آ/آتورواستاتین/هیدروکلروتیازید/والسارتان - ASA (Acetylsalicylic Acid)+Atorvastatin+Hydrochlorthiazide+Valsartan

موارد مصرف دارو

فشار خون بالا و چربی خون بالا

نام های تجاری دارو

پلی پیل وی