آتازاناویر - ATAZANAVIR

موارد مصرف دارو

ضد ویروس مورد مصرف ایدز (HIV)

نام های تجاری دارو

آتازور