آ.اس.آ/آتورواستاتین/انالاپریل/هیدروکلروتیازید - ASA(Acetylsalicylic Acid)/Atorvastatine/Enalapril/Hydrochlorothiazide

موارد مصرف دارو

فشار خون بالا آنژین چربی خون بالا

نام های تجاری دارو

پلی پیل ای ، سفالکسین